Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


O szkole:
Dyrekcja
Rada Rodziców
Kącik pedagoga
Dokumenty szkolne
Biblioteka
Świetlica szkolna
Koła zainteresowań
Harcerze
Informator szkolny
Sprawdzian w kl.6
Hymn szkoły
   
 
 
Jadłospis
 
 
 
Foto galeria
 
     
 


Wycieczka do Fortu-39 w Olszanicy

 

 

II część wymiany polsko-belgijskiej w naszej szkole 26.09 - 2.10.2015.
Po majowej wizycie uczniów belgijskich w Krakowie, uczniowie naszej szkoły udali się z rewizytą do Belgii. Przez 5 dni nasi uczniowie przebywali w domach belgijskich kolegów w miasteczku Diest, około 60 km od Brukseli. W trakcie pobytu mieli okazję mieszkać z rodziną belgijską, spędzić z nimi czas, poznać belgijską kuchnię, zwyczaje i styl życia. Ciekawym doświadczeniem było zobaczenie szkoły, wspólne zajęcia sportowe i integracyjne oraz wieczór, podczas którego dzieci, rodzice i nauczyciele biorący udział w wymianie spotkali się na grze w kręgle. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły również wycieczki do stolicy Unii Europejskiej Brukseli oraz zwiedzanie największej w Belgii jaskini Han w Ardenach. Na zakończenie polscy uczniowie uczestniczyli w specjalnych zajęciach technicznych i plastycznych, podczas których samodzielnie wykonali drewniane przybory szkolne.
Już wkrótce umieścimy wrażenia uczestników na naszej stronie!

 

POMOC dla KRZYSIA.
W dniu 15. 09. 2015., po zakończeniu zebrań z rodzicami odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach akcji "Pomoc dla Krzysia". Krzyś Czupryn cierpi na pęcherzowe oddzielanie się naskórka. W naszej szkole udało się zebrać 800 zł. Pieniądze zostały przekazane na konto Caritas Diecezji Radomskiej. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie w organizację akcji, a rodzicom za ofiarność.

Wszelkie informacje są dostępne na Facebooku "Pomoc dla Krzysia" i stronie internetowej www.pomocdlakrzysia.pl

 

"Odblaskowa Szkoła."
Jak co roku przystąpiliśmy do konkursu "Odblaskowa Szkoła". Jego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.
Konkurs plastyczny "Bezpieczni na drodze".
Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły ,do wzięcia udziału w wewnątrzszkolnym konkursie plastycznym "Bezpieczni na drodze", organizowanym w ramach akcji "Odblaskowa Szkoła". Prace plastyczne należy składać w świetlicy szkolnej do 15 października 2015 r.
Warunki uczestnictwa:
. format prac A4 lub A3,
. technika dowolna,
. praca płaska,
. pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę.
. prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III , kl. IV-VI.

 

50-lecie Szkoły Podstawowej nr 113.

Rozpoczęliśmy obchody jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 113 przypadającego na rok szkolny 2015/2016. Kulminacyjne uroczystości jubileuszowe odbędą się 22 października 2015r.
Program uroczystości:
godz. 9.00- Msza św. w kościele parafialnym Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie, ul. Łokietka 60.
godz.10.30- Uroczystość jubileuszowa w budynku szkoły przy ulicy Stachiewicza 33 (sala gimnastyczna).
- Zwiedzanie wystaw ilustrujących osiągnięcia szkoły.
- Poczęstunek.
Zapraszamy na tę uroczystość byłych nauczycieli i pracowników szkoły.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15.10.2015 r. w sekretariacie szkoły, tel. 12 637 49 04, 12 636 22 19, sekretariat113@wp.pl.

 

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
oraz Rodzice i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 113
im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie

 

UWAGA!! Rządowy program pomocy uczniom -"Wyprawka szkolna 2015"

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie   do 4 września 2015 r.  

Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku w zależności od grupy uprawnionej do otrzymania pomocy:

W przypadku grupy (DOCHÓD PONIŻEJ 574 ZŁ)

a)  jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - wnioskodawca przedkłada zaświadczenie/kartę zasiłkową o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

b) jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, wnioskodawca przedkłada dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., wnioskodawca przedkłada dokumenty pozwalające określić dochód rodziny w 2013 r. (tj. roku poprzedzającym aktualny okres zasiłkowy) z ewentualnym uwzględnieniem zmiany sytuacji rodziny. Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem w uzasadnionych przypadkach do wniosku rodzina może dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów w 2013 r. Wzory druków do ewentualnego wykorzystania w celu określenia dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych są zamieszczone w biuletynie informacji publicznej jako załączniki nr 4-10 do Procedury Wydziału Spraw Społecznych UMK w sprawie określenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, na stronie:  http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-20 .

W przypadku grupy (DOCHÓD POWYŻEJ 574 ZŁ):

Do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - wnioskodawca dołącza uzasadnienie ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem występowania w rodzinie przypadków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W przypadku grupy (NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ):

Do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Wnioski można odebrać w sekretariacie szkoły.

 

Zestawy podręczników na rok szkolny 2015-2016.

 

 

 

 

 

   


Linki:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Magiczny Kraków
Portal Edukacyjny

Przydatne strony:

Dzień bezpiecznego internetu
Sieciaki
Dziecko w sieci
Interklasa
Słownik wyrazów obcych
Karta rowerowa