Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


O szkole:
Dyrekcja
Rada Rodziców
Kącik pedagoga
Dokumenty szkolne
Biblioteka
Świetlica szkolna
Koła zainteresowań
Harcerze
Informator szkolny
Sprawdzian w kl.6
Hymn szkoły
   
 
 
Jadłospis
 
 
 
Foto galeria
 
     
 


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

Serdecznie zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017- 1 września 2016 r. (czwartek).

8:30- msza św. Kościół św. Jadwigi Królowej.
9:30- górne boisko szkolne.

 

Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

Do otrzymania pomocy w ramach "Wyprawki szkolnej" w 2016 r. są uprawnieni u c zniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych ,

Dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych dotyczy wyłącznie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas VI szkół podstawowych. Zgodnie z art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty materiały edukacyjne to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczana, mające postać papierową lub elektroniczną. W szczególności są to książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do materiałów edukacyjnych również dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I - III szkoły podstawowej, gdy nie korzystają z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym specjalistyczną.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do 7 września 2016 r.

Wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły lub tutaj (doc), (pdf).

 

Podręczniki na rok szkolny 2016-2017.

 

 

 

 

 

   


Linki:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Magiczny Kraków
Portal Edukacyjny

Przydatne strony:

Dzień bezpiecznego internetu
Sieciaki
Dziecko w sieci
Interklasa
Słownik wyrazów obcych
Karta rowerowa