Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


O szkole:
Dyrekcja
Rada Rodziców
Kącik pedagoga
Dokumenty szkolne
Biblioteka
Świetlica szkolna
Koła zainteresowań
Harcerze
Informator szkolny
Sprawdzian w kl.6
Hymn szkoły
   
 
 
Jadłospis
 
 
 
Foto galeria
 
     
 


Dyżur psychologa- 13 października 2016.

Informujemy, że w dniu 13 października 2016 r.(czwartek) w godzinach 17.30 - 19.00 będzie w naszej szkole (II piętro, w gabinecie pedagoga) pełnił dyżur psycholog z Dzielnicowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, pani mgr Katarzyna Owsiany.

 

Wybory "Małego Samorządu".

3 października odbyły się wybory do Małego Samorządu. Przewodniczącą została Martyna Wątroba z kl.3b, zastępcą Lena Strońska z kl.2a. Do Prezydium zostały wybrane: Oliwia Rajtar z kl.3b i Aleksandra Bartosz z kl.3c.

 

Małopolska Noc Naukowców.

30 września 2016 r. wzięliśmy udział w Małopolskiej Nocy Naukowców. Tym razem postanowiliśmy odwiedzić Uniwersytet Pedagogiczny. Tam w Instytutach: Biologii, Nauk o Informacji oraz Techniki czekało na nas wiele atrakcji. Między innymi druk 3D, świat w powiększeniu, robomania, termowizja, warsztaty papieroplastyczne i rękodzielnicze. Wróciliśmy późno, ale było warto ;)

 

31 października- dodatkowy dzień wolny.

Szanowni Państwo!
Informujemy o zbliżającym się dodatkowym dniu wolnym od zajęć dydaktycznych. 31 października (poniedziałek) organizujemy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach pracy świetlicy szkolnej tj. 6.45 - 17.00, dla dzieci, które nie mogą mieć w tym czasie zapewnionej opieki. Istnieje możliwość wykupienia obiadu (ten dzień nie został uwzględniony przy miesięcznej opłacie za obiady).

 

KLASA 2 C NA ZIELONEJ SZKOLE.

Po raz drugi klasa 2c była na zielonej szkole w Soli koło Żywca. Przez cały tydzień mieliśmy piękną pogodę i z niej korzystaliśmy. Wędrowaliśmy górskimi ścieżkami, wyszliśmy na górę Kłokocz oraz szlakiem Papiesko -Loretańskim na Polanę i byliśmy u podnóża Rachowca. Jeździliśmy na ciekawe wycieczki. Spacerowaliśmy po zabytkowym Parku Zamkowym w Żywcu. Rośnie w nim Dąb Franciszek, który ma 360 lat. Oglądaliśmy tam Pałac Habsburgów, park miniatur, Domek Chiński, stajnie i mini-ZOO.

 

POLISH -BELGIAN EXCHANGE.

W dniach 24.09-30.09.2016 odbył się II etap wymiany polsko-belgijskiej. Dziewięciu uczniów naszej szkoły miało okazję odwiedzić swoich belgijskich kolegów i ich rodziny. Po kilkumiesięcznej rozłące mogli ponownie spotkać się ze swoimi kolegami z Diest. Mieszkając z rodziną belgijską mieli okazję poznać belgijskie potrawy, zwyczaje i styl życia. Ciekawym doświadczeniem były zabawy i zajęcia sportowe w szkole oraz wieczór na kręgielni. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły również wycieczki do Antwerpii, największego portu w Belgii, oraz do parku krajobrazowego w Ardenach. Na zakończenie uczniowie uczestniczyli w zajęciach technicznych, podczas których samodzielnie wykonali pomysłowe prace. Dzięki wymianie uczniowie mogli zdobyć niezwykłe doświadczenia, a także, co najważniejsze, poznać przyjaciół z innego kraju.

 

"Odblaskowa szkoła".

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do konkursu "Odblaskowa szkoła", którego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Ponadto akcja ma zwrócić uwagę pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Ogólnoszkolny Konkurs plastyczny
W ramach konkursu "Odblaskowa szkoła" zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest uświadomienie nam wszystkim jak ważne jest noszenie odblasków.
Temat prac:
- "Mój wymarzony odblask" - dla klas I-III
. Zadaniem uczniów jest wykonanie projektu elementu odblaskowego, który chcieliby nosić.
. Format pracy: A4-A3.
. Technika dowolna.
. Prace indywidualne
-"Nośmy odblaski" -dla klas IV-VI
. Zadaniem uczniów jest wykonanie plakatu reklamującego noszenie odblasków
. Prace można wykonać indywidualnie lub grupowo (grupa max. 4 osoby)
. Format prac min.A4 dla prac indywidualnych
. Format prac min A3 dla prac grupowych
Prace składamy w świetlicy szkolnej do 10 października 2016 r.

 

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników.

Prosimy rodziców, którzy byli nieobecni na zebraniu z wychowawcą, o zapoznanie się z "Regulaminem korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych". Listę dotyczącą regulaminu można podpisać w sekretariacie.

 

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

Serdecznie zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017- 1 września 2016 r. (czwartek).

8:30- msza św. Kościół św. Jadwigi Królowej.
9:30- górne boisko szkolne.

 

Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

Do otrzymania pomocy w ramach "Wyprawki szkolnej" w 2016 r. są uprawnieni u c zniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych ,

Dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych dotyczy wyłącznie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas VI szkół podstawowych. Zgodnie z art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty materiały edukacyjne to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczana, mające postać papierową lub elektroniczną. W szczególności są to książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do materiałów edukacyjnych również dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I - III szkoły podstawowej, gdy nie korzystają z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym specjalistyczną.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do 7 września 2016 r.

Wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły lub tutaj (doc), (pdf).

 

Podręczniki na rok szkolny 2016-2017.

 

 

 

 

 

   


Linki:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Magiczny Kraków
Portal Edukacyjny

Przydatne strony:

Dzień bezpiecznego internetu
Sieciaki
Dziecko w sieci
Interklasa
Słownik wyrazów obcych
Karta rowerowa